โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารระบบการเรียนรู้
แบบฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 87.18 KB 146801
ฟอร์มบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 146477
ฟอร์มแผนการสอน พสป. Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 148372
12_แบบรายงานผลการวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 146562
11_แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม-PLC-ปรับปรุงใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 218.1 KB 146646
10_แผนปฏิบัติงานนิเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.5 KB 146487
9_แบบรายงานผลsgs Word Document ขนาดไฟล์ 74.42 KB 146619
8_บันทึกการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหน่วย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 146549
7_แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 146429
6_แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 146789
5_แบบวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 146666
4_แบบรายงานผลการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 147472
3_แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 146490
2_แบบบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 146689
1_แบบวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 146378
ใบสมัครรับนักเรียนปีการศึกษา 2563
ใบสมัครนักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 146789
ใบสมัครนักเรียนม.1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 146628
เอกสารประจำปี 2565
คู่มือการให้บริการงานทะเบียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 2
คู่มืองานบริหารบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.05 KB 8
คู่มือนักเรียนปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 16
คู่มือการให้บริการฝ่ายบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.47 KB 1
แนวทางมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.6 KB 7
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.65 KB 9
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 405.14 KB 8
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.04 KB 8
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.44 KB 8