โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2565)


OIT ปีงบประมาณ 2565
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และองค์คณะบุคคล เป็นต้น
http://www.psp.ac.th/itadata_9_2565
O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของสถานศึกษา
http://www.psp.ac.th/itadata_10_2565
O3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด http://www.psp.ac.th/itadata_11_2565
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_12_2565
O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่สถานศึกษา
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
o แผนที่ตั้งสถานศึกษา
http://psp.ac.th/itadata_13_2565
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา เช่น
- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
http://www.psp.ac.th/itadata_14_2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี งบประมาณ 65
http://psp.ac.th/itadata_16_2565
http://psp.ac.th/news
http://www.psp.ac.th/gallery
http://www.psp.ac.th/news_6440_1
 
 
การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบเป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
http://www.psp.ac.th/itadata_18_2565
O9 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
http://www.psp.ac.th/itadata_19_2565
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_21_2565
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_22_2565
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://www.psp.ac.th/itadata_23_2565
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษา ที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ ภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
http://www.psp.ac.th/itadata_25_2565
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
http://www.psp.ac.th/itadata_27_2565
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
http://www.psp.ac.th/itadata_28_2565
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของสถานศึกษา
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
http://www.psp.ac.th/itadata_70_2565
O17 E-Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
E-Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เช่น Smart OBEC, My office, AMSS++, Smart Area, Smart Office เป็นต้น
http://www.psp.ac.th/itadata_71_2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_31_2565
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_32_2565
 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://www.psp.ac.th/itadata_33_2565
 
การจัดซื้อจัดจ้าหรือการหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_35_2565
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง   เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_36_2565
 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา(แบบ สขร.1)
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_37_2565
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://www.psp.ac.th/itadata_38_2565
 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_40_2565
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ โยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_41_2565
 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_42_2565
 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
o เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://www.psp.ac.th/itadata_43_2565
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น
http://www.psp.ac.th/itadata_45_2565
 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ หลักของสถานศึกษา
http://www.psp.ac.th/itadata_46_2565
 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ บุคลากรในสถานศึกษา
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_47_2565
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของสถานศึกษา
http://www.psp.ac.th/itadata_49_2565
 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_50_2565
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
http://www.psp.ac.th/itadata_52_2565
 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_53_2565
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_55_2565
 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_56_2565
 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_58_2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_59_2565
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_60_2565
 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2565
http://www.psp.ac.th/itadata_61_2565
O42 O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลการวิเคราะห์ http://www.psp.ac.th/itadata_63_2565
 
O43 O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ความก้าวหน้า http://www.psp.ac.th/itadata_64_2565