โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
E-Service

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง


ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล


ระบบ SGS ตรวจสอบผลการเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง


SGS งานวัดผลสำหรับครู


ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน