โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธราสุต์ แกล้วทนง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนงลักษณ์ จันทวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร เลิศไกร
ครู คศ.1

นายพิสิฏฐ์ ขวัญแข
ครู คศ.1

นางสาวจิดาภา วงศ์สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง